Gïeline åahpenidh 6 - lohkehtæjjan bïhkedimmie - åarjelsaemien voestesgïelin (ebok) av Liv Karin Joma
Legg til i ønskeliste
Liv Karin Joma (forfatter), Åse Klemensson (forfatter)

Gïeline åahpenidh 6 ebok

Gratis
Daate bïhkedimmie lea Gïeline åahpenidh 6 lohkemegærjese jïh barkoegærjese. Bïhkedimmie golme boelkhh. Voestes boelhkesne lohkeme-, tjaeleme- jïh soptsestimmie-strategiji bïjre. Mupbie boelhkesne vuesiehtimmieh jïh raerieh guktie lohkemegærjam jïh barkoegærjam nåhtadidh. Minngemes boelhkesne lissie-paehperh, vielie laavenjassh jïh ovmessie sjeemah guktie learohki barkoem vuarjasjidh.
Ebok Gratis

Andre har også kjøpt

Undertittel lohkehtæjjan bïhkedimmie - åarjelsaemien voestesgïelin
Forfattere Liv Karin Joma (forfatter), Åse Klemensson (forfatter)
Forlag Solum
Utgitt 29 oktober 2016
Lengde 127 sider
Sjanger
Språk Southern Sami
Format pdf
DRM-beskyttelse Vannmerket
ISBN 9788256019373
Daate bïhkedimmie lea Gïeline åahpenidh 6 lohkemegærjese jïh barkoegærjese. Bïhkedimmie golme boelkhh. Voestes boelhkesne lohkeme-, tjaeleme- jïh soptsestimmie-strategiji bïjre. Mupbie boelhkesne vuesiehtimmieh jïh raerieh guktie lohkemegærjam jïh barkoegærjam nåhtadidh. Minngemes boelhkesne lissie-paehperh, vielie laavenjassh jïh ovmessie sjeemah guktie learohki barkoem vuarjasjidh.