Gïeline åahpenidh 7 - Lohkehtæjjan bïhkedimmie - åarjelsaemien voestesgïeline (ebok) av Madeleine Renhuvud
Legg til i ønskeliste
Madeleine Renhuvud (forfatter), Åse Klemensson (forfatter)

Gïeline åahpenidh 7 (Gïeline åahpenidh 7) ebok

Gratis
Daate bïhkedimmie lea Gïeline åahpenidh 7 lohkemegærjese jïh barkoegærjese. Bïhkedimmie golme boelkhh. Voestes boelhkesne lohkeme-, tjaeleme- jïh soptsestimmie-strategiji bïjre. Mupbie boelhkesne vuesiehtimmieh jïh raerieh guktie lohkemegærjam jïh barkoegærjam nåhtadidh. Minngemes boelhkesne lissiepaehperh, vielie laavenjassh jïh ovmessie sjeemah guktie learohki barkoem vuarjasjidh.
Ebok Gratis

Andre har også kjøpt

Undertittel Lohkehtæjjan bïhkedimmie - åarjelsaemien voestesgïeline
Forfattere Madeleine Renhuvud (forfatter), Åse Klemensson (forfatter)
Forlag Solum
Utgitt 21 mars 2018
Sjanger
Språk Southern Sami
Format pdf
DRM-beskyttelse Ingen
ISBN 9788256020706
Daate bïhkedimmie lea Gïeline åahpenidh 7 lohkemegærjese jïh barkoegærjese. Bïhkedimmie golme boelkhh. Voestes boelhkesne lohkeme-, tjaeleme- jïh soptsestimmie-strategiji bïjre. Mupbie boelhkesne vuesiehtimmieh jïh raerieh guktie lohkemegærjam jïh barkoegærjam nåhtadidh. Minngemes boelhkesne lissiepaehperh, vielie laavenjassh jïh ovmessie sjeemah guktie learohki barkoem vuarjasjidh.