Gïelem gïehtjedidh 8 - Lohkehtæjjan bïhkedimmie : åarjelsaemien voestesgïeline (ebok) av Åse Klemensson
Legg til i ønskeliste
Åse Klemensson (forfatter), Siri Kappfjell Päiviö (forfatter)

Gïelem gïehtjedidh 8 (Gïelem gïehtjedidh) ebok

-1,-
Daate bïhkedimmie lea lohkemegærjese jïh barkoegærjese Gïeline gïehtjedidh 8. Bïhkedimmien golme boelhkh. Voestes boelhkesne lohkeme-, tjaeleme- jïh soptsestimmie-strategiji bïjre. Mubpene boelhkesne vuesiehtimmieh jïh raerieh guktie lohkemegærjam jïh barkoegærjam nåhtadidh. Minngemes boelhkesne lissiepaehperh, vielie laavenjassh jïh ovmessie goerh guktie learohki barkoem vuarjasjidh.
Ebok -1,-

Andre har også kjøpt

Undertittel Lohkehtæjjan bïhkedimmie : åarjelsaemien voestesgïeline
Forfattere Åse Klemensson (forfatter), Siri Kappfjell Päiviö (forfatter)
Utgitt 17 september 2021
Lengde 110 sider
Sjanger
Språk Southern Sami
Format pdf
DRM-beskyttelse Vannmerket
ISBN 9788256025466
Daate bïhkedimmie lea lohkemegærjese jïh barkoegærjese Gïeline gïehtjedidh 8. Bïhkedimmien golme boelhkh. Voestes boelhkesne lohkeme-, tjaeleme- jïh soptsestimmie-strategiji bïjre. Mubpene boelhkesne vuesiehtimmieh jïh raerieh guktie lohkemegærjam jïh barkoegærjam nåhtadidh. Minngemes boelhkesne lissiepaehperh, vielie laavenjassh jïh ovmessie goerh guktie learohki barkoem vuarjasjidh.